Kosteloos juridisch advies

Ondertoezichtstelling

Als een minderjarige zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, dan kan de kinderrechter hem onder toezichtstellen van een gezinsvoogd. Bij de ondertoezichtstelling wordt een gezinsvoogd aangesteld die hulp en steun biedt aan zowel het minderjarige kind als de ouder(s) om de bedreigingen waarvoor de ondertoezichtstelling werd uitgesproken weg te nemen.

Inmenging in het familie- en gezinsleven

Een ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel waarbij de ouders het gezag over het kind behouden. De ouders blijven verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kind. Ter uitvoering van de taken geeft de gezinsvoogd echter wel aanwijzingen over de verzorging en opvoeding van het kind. De ouder(s) en het kind moeten deze opvolgen. Een ondertoezichtstelling levert dus een inmenging in het familie- en gezinsleven van ouder(s) met hun kind op.

De indiening van een verzoek

De Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie kunnen een verzoek tot ondertoezichtstelling doen. Ook zijn een ouder en een pleegouder bevoegd tot het doen van dit verzoek.

Om een ondertoezichtstelling te kunnen opleggen zijn de volgende drie cumulatieve eisen van belang.  Allereerst dient er sprake te zijn van een ernstige bedreiging. Ten tweede kan een ondertoezichtstelling enkel worden opgelegd indien de ouders hulp in het vrijwillige kader niet accepteren. De derde voorwaarde is dat de ouders de zorg voor het kind zelf moeten kunnen dragen binnen een voor de ontwikkeling van het kind aanvaardbaar te achten termijn. Welke termijn aanvaardbaar is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Wanneer er een kind van twaalf jaar of ouder in de procedure is betrokken, dan beslist de rechter niet nadat het kind in de gelegenheid is gesteld aan hem zijn mening kenbaar te maken.

De duur

Een ondertoezichtstelling wordt voor ten hoogste één jaar bepaald. De rechter kan de maatregel op verzoek telkens met ten hoogste één jaar verlengen.

Contact

Wenst u een ondertoezichtstelling te voorkomen en heeft u hierbij juridische bijstand nodig? Neem dan contact op met een van onze advocaten.