Privacy Statement Holstege Advocaten & Mediation

 

Algemeen

Holstege Advocaten en Mediation respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Holstege Advocaten en Mediation verwerkt.

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie

Holstege Advocaten en Mediation verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Holstege Advocaten en Mediation veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens

Holstege Advocaten en Mediation verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: Te denken valt aan:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Holstege Advocaten en Mediation verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Gegevens met betrekking tot het vaststellen van de identiteit;
 • Financiële gegevens en algemene gegevens;
 • Medische rapportages;
 • Rapportages van Jeugdbescherming Instanties;
 • Informatie verkregen door derden;
 • Correspondentie met cliënten, tussen partijen en derden;
 • Originele (kopieën) akten;
 • Uitspraken rechterlijke macht en andere organen.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Holstege Advocaten en Mediation omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens:

Holstege Advocaten en Mediation verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Een wettelijke verplichting;
 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Een gerechtvaardigd belang;
 • Het beschermen van vitale belangen van betrokkene(n);
 • Het vervullen van een algemeen belang.

De persoonsgegevens die op grond van het bovenstaande kunnen worden verkregen of worden verstrekt door middel van een email, telefoon, faxbericht, scan, per post, per brief of mondeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Holstege Advocaten en Mediation deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Holstege Advocaten en Mediation, zoals een IT-leverancier maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Holstege Advocaten en Mediation persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Holstege Advocaten en Mediation uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Holstege Advocaten en Mediation ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant/boekhouder, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Holstege Advocaten en Mediation hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Holstege Advocaten en Mediation gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Holstege Advocaten en Mediation in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Holstege Advocaten en Mediation bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
 • recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
 • recht van verzet;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan onderstaand adres en/of e-mailadres. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Holstege Advocaten en Mediation aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer Holstege Advocaten en Mediation neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van [Holstege Advocaten en Mediation zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Holstege Advocaten en Mediation houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Holstege Advocaten en Mediation houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Holstege Advocaten en Mediation verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Holstege Advocaten en Mediation te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Holstege Advocaten en Mediation op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Holstege Advocaten en Mediation maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Holstege Advocaten en Mediation geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Holstege Advocaten en Mediation heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Voor zover Holstege Advocaten en Mediation een blog of forum aanbiedt die vrij toegankelijk is zal alle informatie die hierop wordt geplaatst, door eenieder, dus een willekeurig derde-partij kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Holstege Advocaten en Mediation is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Holstege Advocaten en Mediation dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

Holstege Advocaten en Mediation heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: www.holstegeadvocatuur.nl.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met een medewerker van Holstege Advocaten en Mediation.

Dit privacy statement is op d.d. 1 mei 2018 vastgesteld.