Echtscheiding

De executeur

Het is mogelijk om in een testament een executeur te benoemen. De erflater kan voor de vervulling van deze taak kiezen voor een familielid of een ander natuurlijk persoon (zoals een vriend, notaris of advocaat). Ook een rechtspersoon (een organisatie) kan de rol als executeur vervullen. Personen die handelingsonbekwaam zijn, personen die onder bewind zijn gesteld of personen die failliet zijn verklaard/in de schuldsanering zitten kan de erflater niet als executeur benoemen.

Verschillende rollen

Er zijn drie verschillende rollen die de executeur kan vervullen. Dit zijn de rol van: 1) een begrafenisexecuteur, 2) een beheersexecuteur en 3) een afwikkelingsbewindvoerder. De erflater kan één persoon met alle drie de taken belasten, maar het is ook mogelijk om aan verschillende personen verschillende taken toe te delen. Een benoemde executeur dient zijn functie te aanvaarden of af te wijzen.

De begrafenisexecuteur heeft uitsluitend de taak om de uitvaart te regelen. Dit betekent dat hij contact heeft met de uitvaartondernemer en alles regelt wat met de uitvaart te maken heeft.

Een beheersexecuteur is verantwoordelijk voor het beheren van de goederen van de nalatenschap en het betalen van de schulden van de nalatenschap. De beheersexecuteur is bevoegd om de goederen van de nalatenschap te verkopen ter voldoening van de tot de nalatenschap behorende schulden. De executeur dient hierbij zo veel mogelijk in overleg te treden met de erfgenamen. Verder is de beheersexecuteur verplicht namens de erflater aangiften voor voor belastingen (omzet- en inkomstenbelasting) te doen. Na vervulling van zijn taak dient de beheersexecuteur rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen.

De bevoegdheden van de beheersexecuteur kunnen worden uitgebreid in die zin dat de executeur ook de nalatenschap afwikkelt. Deze executeur wordt ook wel een afwikkelingsbewindvoerder genoemd. De afwikkelingsbewindvoerder is bevoegd om de erfenis zonder medewerking van de erfgenamen te verdelen.

Vergoeding

Een executeur krijgt voor de uitvoering van zijn taak een vergoeding. Deze vergoeding is één procent van het vermogen van de erflater ten tijde van zijn overlijden. Het is ook mogelijk om in het testament een hoger of lager percentage aan beloning op te nemen.

Contact

Heeft u vragen over een testament waarin een executeur is benoemen, neem dan contact op met een van onze advocaten.