Echtscheiding

Ondercuratelestelling

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

De ondercuratelestelling is een maatregel die de rechter kan opleggen in de gevallen waarbij een meerderjarige door bijvoorbeeld een geestelijke stoornis, verkwisting en gewoonte van drankmisbruik niet in staat is om zijn vermogensrechtelijke en andere belangen te behartigen.

Als een persoon zijn financiële en persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen dan kan de rechter een curator aanstellen. Indien iemand onder curatele wordt gesteld, dan neemt de curator beslissingen over geld, goederen, verzorging, verpleging, medische behandelingen of begeleiding van de onder curatele gestelde. Deze is dan ook handelingsonbekwaam.