Echtscheiding

Ondercuratelestelling

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

De ondercuratelestelling is een maatregel die de rechter kan opleggen in de gevallen waarbij een meerderjarige door bijvoorbeeld een geestelijke stoornis, verkwisting en gewoonte van drank- of drugsmisbruik niet in staat is om zijn vermogensrechtelijke en andere belangen te behartigen of de veiligheid van zichzelf en anderen in gevaar brengt.

Indienen verzoek

De betrokken persoon, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner dan wel andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad, kunnen een verzoek doen tot ondercuratelestelling. Verder kunnen de voogd, de beschermingsbewindvoerder of de mentor om ondercuratelestelling verzoeken. Als laatste kan het Openbaar Ministerie of de instelling waar de betrokkene verblijft of begeleidt een verzoek tot ondercuratelestelling indienen.

De benoeming

Als een persoon zijn financiële en persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen dan kan de rechter een curator aanstellen. Deze curator kan zowel een natuurlijk persoon zijn als een rechtspersoon. Bij de benoeming van de curator volgt de rechter in beginsel de voorkeur van de betrokkene. Het is ook mogelijk dat de betrokkene geen voorkeur heeft. De rechter benoemt dan meestal de echtgenoot, geregistreerd partner, of een andere levensgezel tot curator. De volgende personen kunnen niet tot curator worden benoemd:

  1. Handelingsonbekwamen
  2. Personen die onder mentorschap staan
  3. De bewindvoerder
  4. Een direct betrokken of behandeld hulpverlener
  5. Het personeel of de leiding van de instelling waar betrokkene wordt verzorgd of die de onder curatele te stellen persoon begeleiding biedt

Gevolgen ondercuratelestelling

Indien iemand onder curatele staat, dan neemt de curator beslissingen over geld, goederen, verzorging, verpleging, medische behandelingen of begeleiding van de onder curatele gestelde. Deze is dan ook handelingsonbekwaam. Een onder curatele gestelde is wel bekwaam rechtshandelingen te verrichten indien hij hiervoor toestemming heeft van zijn curator.

Contact

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog verdere vragen heeft of meer informatie zou willen ontvangen over uw ondercuratelestelling, dan kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.