Echtscheiding

Echtscheiding

Een echtscheiding kan alleen door de rechter worden uitgesproken. Partijen kunnen via een mediationtraject gezamenlijk afspraken maken ten aanzien van de juridische gevolgen van een echtscheiding en deze afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant. De rechter zal dan alleen formeel de echtscheiding uitspreken en  de gevolgen van de echtscheiding zoals deze door partijen zijn overeengekomen in de uitspraak opnemen zonder dat er een inhoudelijke toetsing van deze afspraken plaatsvindt.

Indien partijen niet samen tot overeenstemming kunnen komen over de juridische gevolgen van de echtscheiding dan zal de rechter hieromtrent beslissen in een uitspraak. De rechter zal dan wel de zaak inhoudelijk beoordelen.

De juridische gevolgen van een echtscheiding waar afspraken over dienen te worden gemaakt zien op de kinderen, de aanspraak op partneralimentatie, de vermogensrechtelijke afwikkeling alsmede op de opgebouwde aanspraken uit hoofde van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen.