Echtscheiding

Legitieme portie

Als een kind wordt onterfd dan kan het kind wel altijd aanspraak maken op zijn/haar legitieme portie. Het kind is in dat geval geen erfgenaam meer, maar wordt dan legitimaris genoemd. De legitieme portie waarop de legitimaris aanspraak kan maken, is een gedeelte van de nalatenschap. Om de legitieme portie te berekenen, worden de waarden van alle goederen van de nalatenschap bepaald. Hier worden diverse giften bij opgeteld die de erflater gedurende zijn leven heeft gedaan. Niet alle giften tellen mee. Vervolgens worden diverse schulden van de nalatenschap hiervan
afgetrokken. Het bedrag dat resteert wordt gedeeld door het aantal erfgenamen. De legitimaris kan vervolgens aanspraak maken op de helft van het resterende bedrag. Het kan ook zijn dat een erfgenaam zelf de nalatenschap verwerpt. Ook dan kan de erfgenaam aanspraak maken op zijn legitieme portie. Wel wordt dan van hetgeen hij als erfgenaam had kunnen verkrijgen van zijn legitieme portie afgetrokken. Hier zijn ook weer uitzonderingen op.