Echtscheiding

Legitieme portie

Het begrip

Uit artikel 4:63 BW volgt dat een legitieme portie het gedeelte is van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken. Met andere woorden, het is het wettelijke erfdeel van het kind (ook wel het kindsdeel genoemd). Een kind die door een ouder is onterfd kan hier altijd aanspraak op maken. De legitieme portie is een geldvordering. Dit betekent dat een onterfd kind nooit andere goederen dan geld kan erven.

Wanneer een kind onterfd is dan is hij geen erfgenaam meer, maar hij wordt dan legitimaris genoemd. De legitimaris kan zelf beslissen of hij/zij daadwerkelijk aanspraak wil maken op zijn/haar legitieme portie en dient dit aan de erfgenamen, de executeur, de vereffenaar of de notaris mede te delen. De mogelijkheid om hierop aanspraak te maken vervalt uiterlijk vijf jaar na het overlijden van zijn of haar ouder.

Berekening

De legitieme portie waarop de legitimaris aanspraak kan maken, is slechts een gedeelte van de nalatenschap. Om dit gedeelte te berekenen, zijn de waarden van alle goederen van de nalatenschap van belang. De diverse giften die de erflater gedurende zijn leven heeft gedaan dienen hierbij te worden opgeteld. Niet alle giften tellen mee. Het bedrag dat resteert na aftrek van de diverse schulden van de nalatenschap moet worden gedeeld door het aantal erfgenamen. De legitimaris kan vervolgens aanspraak maken op de helft van het resterende bedrag.

Het kan ook zijn dat een erfgenaam zelf de nalatenschap verwerpt. Ook dan kan de erfgenaam aanspraak maken op zijn legitieme portie. Hetgeen hij/zij als erfgenaam had kunnen verkrijgen wordt van deze aanspraak afgetrokken. Hier zijn ook weer uitzonderingen op.

Contact

U kunt contact opnemen met een van onze advocaten wanneer u meer informatie wilt over uw aanspraak op de legitieme portie of wanneer u de hoogte hiervan wilt berekenen.