Echtscheiding

Erfrecht

Het erfrecht is zeer complex. Bovendien zijn de onderwerpen waar het in het erfrecht om gaat, vaak emotioneel beladen.

Afwikkeling

Op het moment dat een naaste overlijdt, komt er van alles op u af. De nalatenschap van de overledene moet namelijk worden afgewikkeld. De nalatenschap is het gehele vermogen dat hij of zij achterlaat dat verdeeld moet worden over de erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn, is afhankelijk van de vraag of de overledene een testament heeft opgesteld of niet.

Testamentair erfrecht en versterferfrecht

Het erfrecht valt in twee delen uiteen: het testamentair erfrecht en het versterferfrecht. Bij het testamentair erfrecht is er door de erflater een testament opgesteld waarin de voorkeuren over de verdeling van de nalatenschap zijn vastgelegd. Degene die een testament laat opstellen (de testateur)  kan hierin bijvoorbeeld zijn erfgenamen aanwijzen.

Het versterferfrecht is het wettelijk erfrecht. Het wettelijk erfrecht is van toepassing wanneer er geen testament is gemaakt. In artikel 4:10 BW is het parentele stelsel opgenomen waarin staat welke personen volgens de wet als erfgenaam worden aangewezen. Hierbij speelt bloedverwantschap een belangrijke rol. Het parentele stelsel verdeelt de erfgenamen in de volgende vier categorieën:

  1. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen;
  2. de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zussen;
  3. de grootouders van de erflater;
  4. de overgrootouders van de erflater.
De echtgenoot en de kinderen maken als eerste aanspraak op de nalatenschap. Als de erflater geen echtgenoot en kinderen heeft dan maken zijn ouders, broers en zussen aanspraak op de nalatenschap.
Indien er geen personen in de tweede groep zijn, dan moet de nalatenschap aan de grootouders of overgrootouders toekomen.

Aanvaarding

Erfgenamen kunnen de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Voor deze aanvaarding of verwerping hebben erfgenamen drie maanden de tijd. Bij een aanvaarding van de nalatenschap erft de erfgenaam zowel de bezittingen en schulden van de overledene. Hierbij kunnen de schulden hoger zijn dan de bezittingen.

Juridische bijstand

Het is begrijpelijk dat u door uw verdriet niet alles kunt overzien in een dergelijke situatie. Onze gespecialiseerde erfrechtadvocaten kunnen u in dat geval bijstaan en u stap voor stap door het proces helpen. Bovendien kan het in de arm nemen van een van onze advocaten ervoor zorgen dat er geen escalaties plaatsvinden en dat conflicten tussen familieleden kunnen worden opgelost.

Ons team staat u graag bij: