Echtscheiding

Erfrecht

Erfrecht advocaat in Den Haag

De erfrechtadvocaten in Den Haag van Holstege Advocaten en Mediation kunnen u ondersteunen.

Het erfrecht regelt de erfopvolging in de ruimste zin van het woord. Het erfrecht regelt wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van de erflater als deze komt te overlijden.

Het wettelijke versterferfrecht

Als een erflater niets heeft geregeld in een testament over wie zijn erfgenamen zijn en op welke wijze zijn nalatenschap moet worden verdeeld dan wordt er voor de afwikkeling gekeken naar de wet (het wettelijk versterferfrecht). De wet regelt dan wie de erfgenamen zijn, op welke wijze de nalatenschap verdeeld dient te worden en wie voor het betalen van de schulden van de nalatenschap verantwoordelijk zijn. De wettelijke regels zijn te vinden in boek 4 van het burgerlijk wetboek. Aan de hand van deze wettelijke bepalingen wordt de verdeling dan tot stand gebracht.

Het wettelijk versterferfrecht bepaalt wie de erfgenamen zijn en wie er kunnen erven.

In artikel 4:10 BW is het parentele stelsel opgenomen. Hierin staat welke personen volgens de wet als erfgenaam worden aangewezen. Hierbij speelt bloedverwantschap een belangrijke rol. Het parentele stelsel kent de volgende categorieën:

  1. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen;
  2. de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zussen;
  3. de grootouders van de erflater;
  4. de overgrootouders van de erflater.

De echtgenoot en de kinderen maken dus als eerste aanspraak op de nalatenschap. Als de erflater geen echtgenoot en kinderen heeft dan maken zijn ouders, broers en zussen aanspraak op de nalatenschap. Indien ook deze niet aanwezig zijn dan komt de nalatenschap toe aan de grootouders of bij gebreke daarvan aan de overgrootouders.

Een erfgenaam kan ervoor kiezen om de nalatenschap te aanvaarden, te verwerpen of beneficiair te aanvaarden. Met beneficiaire aanvaarding wordt bedoeld dat de erfgenaam niet verantwoordelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap. Dit is wel zo bij aanvaarding van de nalatenschap.

Indien de erflater is gehuwd dan zal de langstlevende echtgenoot alle goederen en schulden van de nalatenschap ontvangen (mits deze de nalatenschap heeft aanvaard). De kinderen krijgen dan een vorderingsrecht op de nalatenschap. Dit recht kunnen zij echter pas uitoefenen als de echtgenoot/langstlevende komt te overlijden.

Toch kunnen er situatie zijn waarop de kinderen eerder aanspraak willen malen op (een deel van) de nalatenschap. Dit zou bijvoorbeeld de situatie kunnen zijn als de langstlevende voornemens is om opnieuw te trouwen, als de langstlevende inmiddels is hertrouwd, de langstlevende komt te overlijden nadat hij is hertrouwd of als de stiefouder komt te overlijden. De wettelijke bepalingen die zien op de mogelijkheden om eerder dan het overlijden van de langstlevende aanspraak te maken op de nalatenschap worden wilsrechten genoemd.

Het wettelijke versterferfrecht geeft ook aan op welke wijze een nalatenschap afgewikkeld/verdeeld moet worden wanneer er meer schulden zijn dan baten en een van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard. In dat geval zal de nalatenschap vereffend moeten worden. Een vereffeningsprocedure is complexer dan een “gewone” afwikkeling van de nalatenschap en lijkt wat op het afwikkelen van een faillissement. Ook als de erfgenamen er onderling niet uitkomen kan het in bepaalde gevallen raadzaam zijn om een vereffenaar te laten benoemen door de rechtbank. De vereffenaar zorgt ervoor dat schuldeisers worden opgeroepen, dat er een boedelbeschrijving wordt opgesteld en dat de schulden van de nalatenschap worden betaald. Het is aan de erfgenamen zelf om het resterende positieve saldo van de nalatenschap onder hen te verdelen.

Testamentair erfrecht door een erfrecht advocaat in Den Haag

Bij het testamentair erfrecht is er door de erflater een testament opgesteld waarin de testateur/overledene heeft aangegeven wie de erfgenamen zijn en op welke wijze zijn nalatenschap afgewikkeld/verdeeld zal moeten worden. In een testament kan de erflater bepaalde erfgenamen uitsluiten. Het is echter niet mogelijk om een kind volledig te onterven. Een kind behoudt de mogelijkheid om een deel van de nalatenschap te ontvangen. Dit wordt de legitieme portie genoemd. Een erflater kan ook in zijn/haar testament bepalen dat er aan specifiek persoon bepaalde goederen of een som geld wordt nagelaten. Dit heet een legaat.

Vaak wordt er in een testament een executeur benoemd die verantwoorden wordt voor het beheren van de nalatenschap en voor het betalen van schulden. De bevoegdheden van de executeur kunnen zelfs zo ver rijken dat deze verantwoordelijk wordt voor de afwikkeling van de nalatenschap, de zogenaamde afwikkelingsbewindvoerder.

Juridische bijstand door een erfrecht advocaat in Den Haag

Het erfrecht kan erg complex worden vooral als de verstandhouding tussen de erfgenamen ingewikkeld verloop of als u bent onterfd. Juridische procedure zijn soms noodzakelijk om aan informatie te komen of om de nalatenschap in staat van verdeling te brengen. De ervaring leert dat emoties bij nalatenschappen hoog kunnen oplopen die vaak zijn terug te voeren naar bepaalde gezinssystemen.  De advocaten erfrecht in Den Haag van Holstege Advocaten en Mediation zijn gespecialiseerd in het erfrecht maar houden ook zicht op de emoties die hierbij een grote rol spelen.

Neem contact op met een erfrechtadvocaat in Den Haag voor meer informatie. U kunt onze erfrechtadvocaten bellen op telefoonnummer +31 (0)70-2124391 of ons mailen op: info@holstegeadvocatuur.nl. Onze erfrecht advocaat in Den Haag zal samen met u bekijken op welke wijze zij u het kan ondersteunen. Het is ook mogelijk een kosteloos kennismakingsgesprek met een van onze erfrechtadvocaten bij ons op kantoor in Den Haag te plannen. Naast erfrecht, zijn wij ook van dienst als scheidingsadvocaat of mediator.

Ons team staat u graag bij: