All Posts By

admin

Betaalt u niet teveel alimentatie?

By Advocatuur Nieuws

Per 1 januari 2015 hebben er grote fiscale wijzigingen plaatsgevonden, die grote gevolgen kunnen hebben voor alimentatieplichtige ouders. Het belastingvoordeel voor betaalde kinderalimentatie is afgeschaft. Ook is het kindgebonden budget sterk toegenomen. Door deze wijzigingen bestaat er in sommige gevallen geen aanleiding meer voor een onderhoudsbijdrage. Onze gespecialiseerde familierecht advocaten adviseren u graag tegen een vast tarief over de fiscale wijzigingen en de gevolgen daarvan voor uw situatie. U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten via onze contactgegevens. U kunt natuurlijk ook het contactformulier invullen op onze website.  

Read More

Artsen moeten gezinsvoogd informatie geven

By Advocatuur Nieuws

Per 1 januari 2015 krijgen gezinsvoogden een wettelijk recht op informatie. Daardoor moeten ook artsen hen desgevraagd de noodzakelijke informatie geven. Zo nodig zonder toestemming van betrokkenen. De informatie die de arts moet geven, kan betrekking hebben op het kind dat onder toezicht is gesteld, maar ook op zijn of haar ouders of verzorgers. In beide gevallen gaat het alleen om informatie die nodig is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Dit wil zeggen dat met die kennis kan worden voorkomen dat het kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. De spreekplicht van de arts is vastgelegd in de nieuwe wet…

Read More

Nieuwe wetgeving voor duomoeders

By Advocatuur Nieuws

Sinds 1 april 2014 is het voor vrouwenparen eenvoudiger geworden om beide juridisch ouder te worden van het kind die binnen hun huwelijk of relatie wordt geboren of binnen hun huwelijk of relatie opgroeien. Gehuwde vrouwenparen/ vrouwenparen met een geregistreerd partnerschap en bevruchting van onbekende zaaddonor Indien twee vrouwen met elkaar gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan worden beide van rechtswege moeder van een kind dat binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren. Wel dienen deze vrouwenparen bij de geboorteaangifte een verklaringen te overleggen van de stichting Donorgegevens waarin staat vermeld: a. dat voor het tot stand…

Read More

Zelfs zonder family life is een omgangsregeling mogelijk

By Advocatuur Nieuws

Ook al is er geen sprake van family life of is er geen contact geweest tussen de ouder en het kind, dan kan de ouder toch recht hebben op omgang met het kind. Indien ouders uit elkaar zijn, heeft de ouder waar het kind niet zijn hoofdverblijfplaats heeft recht op contactmomenten met het kind. Voorheen was het noodzakelijk dat deze ouder het kind ook heeft erkend of dat er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking (family life) tussen de ouder en het kind. De rechtbank Den Haag heeft echter bepaald dat er toch recht op omgang (contact) kan zijn,…

Read More

Onderhandse afspraak nietig omdat sprake was van een huwelijkse voorwaarde

By Advocatuur Nieuws

In het kader van hun echtscheiding twisten M en V bij de rechtbank onder meer over het finaal verrekenbeding dat zij in 1997 hadden opgenomen in hun huwelijkse voorwaarden. In 2009 hebben M en V een onderhandse overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat bij een eventuele echtscheiding de woning van V buiten de finale verrekening wordt gehouden. Volgens de rechtbank behelst deze afspraak een wijziging van de huwelijkse voorwaarden die op straffe van nietigheid bij notariële akte moet worden aangegaan (artikel 1:115 BW). Dit zou anders kunnen zijn als de overeenkomst is gemaakt met het oog op een ophanden zijnde…

Read More

Kabinet wil geen verplichte bemiddeling bij ‘vechtscheiding’

By Advocatuur Nieuws

Het kabinet gaat ouders die met elkaar in de clinch liggen over hun scheiding niet verplichten om naar een bemiddelaar te gaan. Wel ziet staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie mogelijkheden om mediation vaker in te zetten om het aantal vechtscheidingen, waarvan kinderen vaak de dupe zijn, terug te dringen. ”Ik sluit drang niet uit, dwang wel”, zei hij woensdag in een overleg met de Tweede Kamer.Daarin reageerde hij op een voorstel van de regeringspartijen VVD en PvdA om mediation verplicht te stellen voor scheidende ouders die naar de rechter willen stappen.Cijfers in Scandinavië wijzen volgens VVD-Kamerlid Brigitte van…

Read More

Afwijking van hoofdregel ‘verdeling’ schuld bij helfte (artikel 1:100 BW)

By Advocatuur Nieuws

M en V zijn in 2004 in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Op 1 juni 2010 eindigt de gemeenschappelijke huishouding, als M de echtelijke woning verlaat. In de periode dat M op zichzelf woont, leent hij € 20.000 van zijn zus. Het huwelijk van partijen wordt in augustus 2011 door echtscheiding ontbonden. De schuld van € 20.000 van M aan zijn zuster bestaat dan nog. Tussen partijen is niet in geschil dat de schuld van M aan zijn zuster een gemeenschapsschuld is. De schuld is ontstaan vóór de datum van ontbinding van het huwelijk en valt uit dien hoofde…

Read More

Vaststelling behoefte jong meerderjarige die op de middelbare school zit.

By Advocatuur Nieuws

Het huwelijk tussen M en V is in 1996 door echtscheiding ontbonden. Uit het huwelijk is in 1994 zoon Z geboren. M voldeed met ingang van 15 juli 2009 tot 10 februari 2012 (de dag waarop Z meerderjarig werd) een bijdrage aan de gemeente voor Z, omdat V een WW-uitkering ontvangt. Sinds Z meerderjarig is geworden, betaalt M hem een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie van € 250 per maand. Z verzoekt de rechtbank te bepalen dat M met ingang van 10 februari 2012 een bijdrage van € 544 per maand in de kosten van levensonderhoud en…

Read More

Ontslag door overspannenheid: verwijtbaar inkomensverlies

By Advocatuur Nieuws

Het huwelijk van M en V is in 2013 door echtscheiding ontbonden. Partijen zijn de ouders van drie (thans nog minderjarige) kinderen, over wie zij gezamenlijk het gezag uitoefenen. De kinderen wonen bij V. Bij beschikking van 19 maart 2013 heeft de rechtbank de door M te betalen kinderalimentatie bepaald op € 510 per kind per maand. M was tot 1 januari 2013 in loondienst bij X, waar hij een bruto maandsalaris van € 7.000 genoot. Sinds 1 januari 2013 ontvangt hij een WW-uitkering van € 2.540 bruto per maand. M verzoekt de door hem te betalen kinderalimentatie op nihil…

Read More

Echtscheidingsconvenant onder vuur.

By Advocatuur Nieuws

Het huwelijk tussen M en V, waaruit twee kinderen zijn geboren, is in 2010 door echtscheiding ontbonden. In de echtscheidingsbeschikking is het door partijen vastgestelde echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan opgenomen. Hierin is bepaald welke bedragen M uit hoofde van kinder- en partneralimentatie aan V dient te voldoen. De kinderen verblijven bij V. V heeft de rechtbank verzocht de hoogte van de door M te betalen alimentatie te verhogen. Bij gebreke aan verweer van de zijde van M, is dit verzoek toegewezen. M gaat in hoger beroep. Uit correspondentie tussen de advocaten van partijen blijkt dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de…

Read More